Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 7 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

Ông Trần Ngọc Nguyên

Chủ Tịch HĐQT

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc
Ông Trần Mỹ
Thành viên HĐQT
không điều hành
Ông Nguyễn Đức Hạnh

Thành viên HĐQT
không điều hành

Ông Lê Đức Quang
Thành viên HĐQT
không điều hành
Đỗ Thị Hoa
Thành viên HĐQT
độc lập
Ông Trương Hồng
Thành viên HĐQT
độc lập

Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trụ sở chính

Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Tel: 0290.3819000
Fax: 0290.3590501
Email: info@pvcfc.com.vn  


 

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 18, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.5417.0555
Fax: 028.5417.0550
Email: info@pvcfc.com.vn

Đăng ký nhận bản tin